, ,

W mojej okolicy Starostwo oczekuje PnB w stosunku do masztu na budynku – czy ma rację?

Wiele wskazuje na to że nie ma. W obiegu prawnym funkcjonuje wyrok II SA/Gd 329/14 wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

W uzasadnieniu wyroku odwoławczego w tej sprawie (tj. pozwolenia na budowę w kontekście masztu na budynku) Sąd powołał treść art. 29 ust. 2 pkt 15 ustawy – Prawo budowlane, a także art. 30 ust. 2, 6 i 7 tej ustawy. Stosownie do treści tych przepisów pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych. Wykonanie tego rodzaju robót podlega zgłoszeniu właściwemu organowi. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Właściwy organ wnosi sprzeciw, w szczególności jeżeli: zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Ponadto organ powołał rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. nr 219, poz. 1864 ze zm.). Odnosząc powyższe regulacje do stanu prawnego organ stwierdził, że zgłoszeniu podlega przykładowo zamiar inwestora wykonania robót budowlanych polegających na budowie antenowej konstrukcji wsporczej wraz z podstawą mocującą do struktury istniejącego obiektu budowlanego i odciągami oraz montowanymi do niej antenami wraz z instalacjami radiokomunikacyjnymi, która to konstrukcja stanowi urządzenie w rozumieniu art. 29 ust. 2 pkt 15 ustawy – Prawo budowlane. 

Otwórz rozmowę
Potrzebujesz wsparcia?
Scan the code
Zespół Wsparcia AluPro
Witaj 👋
W czym możemy Ci dzisiaj pomóc?!